ترین‌های فرابورس سه‌شنبه (23 بهمن)
 ترین‌های فرابورس سه‌شنبه (23 بهمن)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
زبینا 4,678 4,601 4.79
بساما 3,830 3,837 4.79
توریل 2,940 2,950 4.63
قشیر 3,474 3,491 4.48
کپرور 15,723 14,752 3.71

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
دی 1,348 1,347 4.87
کشرق 6,047 6,032 4.76
ثرود 1,395 1,390 4.65
ثالوند 1,738 1,742 4.14
حآسا 2,024 2,005 3.98

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,303 3.84 164.837 میلیارد
اعتماد 23,279 0.18 154.211 میلیارد
چکاپا 6,379 1.58 44.188 میلیارد
سمگا 4,171 1.77 35.813 میلیارد
نوین 1,366 2.63 23.431 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
چکاپا 6,379 1.58 9.902 میلیارد
غشهداب 2,745 2.12 6.5 میلیارد
بهپاک 6,196 2.26 3.295 میلیارد
توریل 2,940 4.63 2.179 میلیارد
زبینا 4,678 4.79 1.871 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 23,279 0.18 19.119 میلیارد
زاگرس 49,881 0.32 11.697 میلیارد
شغدیر 5,035 0.94 10.943 میلیارد
ذوب 1,303 3.84 8.667 میلیارد
میدکو 3,151 2.27 5.912 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر