ترین‌های بورس سه‌شنبه (23 بهمن)
 ترین‌های بورس سه‌شنبه (23 بهمن)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کسرام 21,742 21,742 5.00
فلامی 14,039 14,039 5.00
سفار 7,598 7,598 4.99
دکوثر 2,355 2,355 4.99
فاما 3,204 3,204 4.98

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
شپترو 4,040 4,028 4.72
خاذین 2,190 2,182 4.62
وپست 1,786 1,779 4.59
غمهرا 40,173 39,999 4.59
خنصیر 2,740 2,728 4.56

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وتجارت 1,703 1.39 186.689 میلیارد
شکربن 25,126 4.34 166.898 میلیارد
کترام 2,649 3.48 101.99 میلیارد
های وب 6,273 1.15 91.235 میلیارد
فولاد 4,888 0.37 69.519 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
کگل 6,615 1.12 68.91
کچاد 4,596 1.10 43.92
شخارک 38,671 1.15 23.07
فخوز 8,612 0.56 18.21
شفن 46,264 1.14 13.03

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
کطبس 5,528 4.82 27.11 میلیارد
ولساپا 1,149 2.87 20.569 میلیارد
فروس 7,967 1.39 16.922 میلیارد
سبجنو 8,765 4.82 15.272 میلیارد
مبین 6,984 0.04 9.327 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وتجارت 1,703 1.39 102.461 میلیارد
شکربن 25,126 4.34 89.298 میلیارد
امین یکم 10,139 0.11 42.446 میلیارد
وبملت 2,367 1.62 32.573 میلیارد
شیران 4,345 1.38 27.994 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر