ترین‌های فرابورس چهارشنبه (17 بهمن)
 ترین‌های فرابورس چهارشنبه (17 بهمن)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
قاسم 6,381 6,381 4.99
ثتران 1,142 1,144 4.77
کمرجان 7,668 7,703 4.51
کشرق 6,280 6,200 4.04
دی 1,409 1,408 3.76

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
زبینا 4,680 4,670 4.66
توریل 2,866 2,875 4.34
حآسا 2,021 2,016 4.31
کی بی سی 3,519 3,538 4.06
ساینا 7,865 7,858 3.59

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,416 2.09 303.431 میلیارد
اعتماد 23,217 0.20 135.17 میلیارد
اپرداز 10,610 0.75 56.162 میلیارد
آکورد 18,130 0.05 50.275 میلیارد
سمگا 4,328 0.92 49.478 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,416 2.09 25.881 میلیارد
چکاپا 5,968 0.39 8.743 میلیارد
میدکو 2,950 0.79 2.856 میلیارد
اتکای 1,834 2.13 2.126 میلیارد
ثغرب 988 1.13 1.843 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اپرداز 10,610 0.75 28.373 میلیارد
اعتماد 23,217 0.20 18.277 میلیارد
دماوند 22,283 0.08 8.733 میلیارد
کگهر 7,586 0.17 4.676 میلیارد
شراز 25,941 2.53 4.335 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر