ترین‌های بورس چهارشنبه (17 بهمن)
 ترین‌های بورس چهارشنبه (17 بهمن)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
خنصیر 2,997 2,922 8.12
شکربن 22,971 22,971 5.00
کسرام 19,721 19,721 5.00
رتکو 13,865 13,865 5.00
وپترو 2,184 2,184 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غسالم 6,808 7,380 4.96
وتوکا 1,837 1,848 3.67
چکاوه 3,049 3,007 3.67
بشهاب 5,451 5,423 3.21
فایرا 3,923 3,880 3.06

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
های وب 6,345 3.95 524.424 میلیارد
فاراک 1,423 4.56 223.32 میلیارد
خاهن 4,639 4.29 154.617 میلیارد
وتجارت 1,720 1.30 140.684 میلیارد
چکارن 16,562 1.53 111.361 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فملی 2,838 1.43 81.78
وغدیر 1,717 1.78 56.62
وبملت 2,397 1.35 40.63
کگل 6,530 0.59 35.86
وتجارت 1,720 1.30 26.35

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
های وب 6,345 3.95 142.288 میلیارد
فاراک 1,423 4.56 53.737 میلیارد
خاهن 4,639 4.29 51.53 میلیارد
کماسه 6,172 2.54 32.474 میلیارد
فاذر 2,515 4.62 21.378 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 2,397 1.35 41.944 میلیارد
امین یکم 10,118 0.11 30.1 میلیارد
پارند 10,026 0.08 24.763 میلیارد
رمپنا 5,236 0.81 22.85 میلیارد
فملی 2,838 1.43 22.382 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر