ابلاغ تاییدیه‌ معافیت‌های مالیاتی بورسی‌ها

کدام شرکت‌ها مشمول هستند؟

ابلاغ تاییدیه‌ معافیت‌های مالیاتی بورسی‌ها

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد در راستای اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم، موارد تاییدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، فرابورس و بورس کالا به سازمان بورس اوراق و بهادار ارسال شد.

سازمان امور مالیاتی: سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: پیرو بخشنامه‌های قبلی به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم* مربوط به تاییدیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس و تاییدیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس کالا، موارد اعلامی به سازمان بورس ارسال شد.

در ابلاغیه نادر جنتی؛ معاون مالیات‌های مستقیم به مخاطبین/ ذی‌نفعان، امور مالیاتی شهر و استان تهران و اداره‌های کل امور مالیاتی پیرامون تاییدیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم در چهار ابلاغیه به تاریخ 97.07.22، 97.08.19، 97.10.05 و 97.11.10 (تاکنون) به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شده استدر ادامه این ابلاغیه آمده است: مقتضی است اداره‌های امور مالیاتی با عنایت به لیست‌های پیوست و تاییدیه‌های مربوط وفق مقررات اقدام کنند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال می‌شود.

 * در ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم و  ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم (مکرر) آمده است: 

ماده ۱۴۳ مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم‌درصد (0.5 درصد) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

تبصره ۱- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷.۰۳.۰۲ معاف است و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

تبصره ۲- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (۱) این ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشرکه شرکتها و سود گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود.

تبصره ۳- در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچگونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

تبصره ۴- صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نیست.

تبصره ۵- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم‌درصد (0.5 درصد) این ماده، معاف است.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر