ترین‌های فرابورس دوشنبه (15 بهمن)
 ترین‌های فرابورس دوشنبه (15 بهمن)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
زبینا 4,689 4,689 4.99
حآسا 2,065 2,065 4.98
زگلدشت 7,267 7,270 4.95
غمینو 7,322 7,325 4.94
اوان 35,385 35,411 4.92

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ثپردیس 1,897 1,900 4.14
افرا 3,030 3,030 4.11
دی 1,328 1,320 3.84
آ س پ 1,012 1,015 3.53
غپآذر 7,762 7,703 3.18

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,324 4.17 109.461 میلیارد
سمگا 4,490 4.37 91.772 میلیارد
اعتماد 23,166 0.06 90.973 میلیارد
آکورد 18,113 0.06 62.653 میلیارد
دی 1,328 3.84 60.352 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
اوان 35,385 4.92 34.889 میلیارد
زاگرس 50,108 0.28 23.142 میلیارد
بپاس 4,239 0.02 7.911 میلیارد
غمینو 7,322 4.94 6.049 میلیارد
چکاپا 6,072 0.78 4.716 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اپرداز 10,593 0.77 11.236 میلیارد
کگهر 7,649 0.24 9.155 میلیارد
ذوب 1,324 4.17 6.893 میلیارد
دماوند 22,475 4.06 6.843 میلیارد
دی 1,328 3.84 5.445 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر