ترین‌های بورس دوشنبه (15 بهمن)
 ترین‌های بورس دوشنبه (15 بهمن)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
فلامی 11,750 11,838 10.36
شکربن 20,837 20,837 5.00
خنصیر 2,772 2,772 5.00
کسرام 18,309 18,309 4.99
فروس 7,925 7,926 4.98

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ثاخت 1,048 1,044 4.55
قشکر 4,122 4,101 4.49
ساروم 3,102 3,080 4.32
ملت 2,123 2,104 4.11
سغرب 3,810 3,772 4.03

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
های وب 6,007 0.05 302.059 میلیارد
وتجارت 1,707 1.43 210.322 میلیارد
ستران 2,913 4.78 174.606 میلیارد
وبصادر 1,272 1.60 137.22 میلیارد
شیران 4,593 1.26 122.33 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فولاد 4,838 1.09 102.76
شبندر 11,113 2.62 102.54
پارسان 3,388 1.71 60.83
بفجر 7,521 4.68 57.55
مبین 6,918 1.92 48.82

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
شیران 4,593 1.26 55.932 میلیارد
بفجر 7,521 4.68 38.839 میلیارد
های وب 6,007 0.05 36.357 میلیارد
وتوکا 1,839 4.85 23.185 میلیارد
فاراک 1,332 4.88 18.407 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
بترانس 6,200 0.65 53.847 میلیارد
وتجارت 1,707 1.43 43.211 میلیارد
ومعادن 4,500 0.00 27.385 میلیارد
فاسمین 8,041 2.62 14.883 میلیارد
ستران 2,913 4.78 14.817 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر