ترین‌های فرابورس دوشنبه (24 دی)
 ترین‌های فرابورس دوشنبه (24 دی)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
زبینا 5,084 5,084 5.00
غدیس 4,122 4,122 4.99
بساما 3,512 3,512 4.99
کشرق 6,277 6,277 4.98
میدکو 3,054 3,056 4.91

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
شتوکا 10,424 10,500 4.53
قاسم 4,738 4,720 4.40
حسیر 3,102 3,130 4.32
چکاپا 6,446 6,391 3.81
ولبهمن 1,594 1,575 3.63

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,595 1.18 170.28 میلیارد
دی 1,519 2.13 137.382 میلیارد
اعتماد 22,895 0.06 87.474 میلیارد
چکاپا 6,446 3.81 79.447 میلیارد
میدکو 3,054 4.91 76.971 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
میدکو 3,054 4.91 56.956 میلیارد
شتوکا 10,424 4.53 20.64 میلیارد
کوثر 2,581 2.22 14.945 میلیارد
حخزر 4,500 4.68 9.402 میلیارد
غشهداب 3,008 4.23 7.879 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
کگهر 7,976 0.76 29.661 میلیارد
آکورد 17,923 0.05 21.148 میلیارد
اعتماد 22,895 0.06 13.127 میلیارد
چکاپا 6,446 3.81 5.233 میلیارد
شغدیر 5,159 2.20 4.9 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر