ترین‌های بورس دوشنبه (24 دی)
 ترین‌های بورس دوشنبه (24 دی)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
چکارن 22,368 22,404 10.07
غگرجی 5,568 5,568 5.00
دشیمی 4,264 4,264 5.00
بکام 3,720 3,720 5.00
شکربن 13,874 13,874 4.99

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
خودرو 2,923 2,900 5.40
نمرینو 7,355 7,353 4.96
زمگسا 4,116 4,104 4.70
خرینگ 1,913 1,905 4.59
خریخت 1,645 1,640 4.58

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وتجارت 1,682 4.02 356.729 میلیارد
وپست 2,322 4.27 231.902 میلیارد
خساپا 1,378 4.04 218.279 میلیارد
خمهر 2,983 1.70 190.203 میلیارد
وبملت 2,653 1.57 171.044 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فولاد 5,032 1.11 108.86
وتجارت 1,682 4.02 78.40
وبملت 2,653 1.57 54.10
شاراک 5,350 4.35 47.46
سپ 17,991 4.79 39.05

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
حفارس 15,677 4.98 92.316 میلیارد
امین یکم 10,126 0.06 30.147 میلیارد
سپ 17,991 4.79 28.996 میلیارد
وپارس 1,185 4.50 20.846 میلیارد
شاراک 5,350 4.35 19.408 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
خساپا 1,378 4.04 13.719 میلیارد
وبصادر 1,315 1.31 12.664 میلیارد
شپدیس 12,642 0.28 11.945 میلیارد
وکار 1,826 4.70 11.301 میلیارد
وپست 2,322 4.27 10.811 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر