ترین‌های فرابورس یکشنبه (23 دی)
 ترین‌های فرابورس یکشنبه (23 دی)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حخزر 4,291 4,400 5.66
حپارسا 5,451 5,451 4.99
تلیسه 4,740 4,740 4.98
قچار 12,595 12,609 4.88
دی 1,552 1,554 4.86

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ذوب 1,613 1,626 3.18
شراز 26,483 26,899 3.08
غمینو 6,454 6,352 3.05
کاریس 22,257 22,201 3.02
شغدیر 5,048 5,060 2.98

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,613 3.18 221.391 میلیارد
دی 1,552 4.86 115.489 میلیارد
سمگا 4,962 0.48 103.433 میلیارد
چکاپا 6,704 1.92 85.382 میلیارد
اعتماد 22,881 0.06 75.554 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
دی 1,552 4.86 35.875 میلیارد
میدکو 2,912 0.72 17.007 میلیارد
ذوب 1,613 3.18 16.614 میلیارد
آکورد 17,914 0.05 12.005 میلیارد
گوهران 1,596 4.52 7.647 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
کگهر 7,916 0.48 25.118 میلیارد
دماوند 19,519 0.34 20.616 میلیارد
هرمز 5,294 0.17 13.879 میلیارد
اعتماد 22,881 0.06 13.649 میلیارد
سمگا 4,962 0.48 13.08 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر