ترین‌های بورس یکشنبه (23 دی)
 ترین‌های بورس یکشنبه (23 دی)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
خساپا 1,438 1,406 6.05
خموتور 3,477 3,459 5.84
سنیر 14,038 14,038 5.00
کسرام 10,253 10,253 5.00
خفنر 4,265 4,265 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غمهرا 33,852 33,852 5.00
سبجنو 7,143 7,132 4.85
غگل 11,270 11,191 4.33
بکاب 7,946 7,999 4.32
کهمدا 3,394 3,477 4.26

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
خساپا 1,438 6.05 561.439 میلیارد
وتجارت 1,616 1.00 347.913 میلیارد
وبملت 2,612 1.28 187.671 میلیارد
خپارس 989 4.11 156.007 میلیارد
حفارس 14,932 4.45 135.805 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
خساپا 1,438 6.05 83.89
فولاد 4,977 0.79 77.15
وبملت 2,612 1.28 43.52
فخوز 8,691 1.13 37.41
پارسان 3,763 0.86 34.18

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
حفارس 14,932 4.45 102.9 میلیارد
خساپا 1,438 6.05 65.601 میلیارد
وسکاب 1,263 4.81 29.82 میلیارد
وپست 2,227 5.00 25.388 میلیارد
خپارس 989 4.11 19.771 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وتجارت 1,616 1.00 23.412 میلیارد
شپنا 7,868 2.38 15.274 میلیارد
شخارک 39,744 0.77 15.15 میلیارد
کیان 15,735 0.09 12.351 میلیارد
شیران 4,661 0.79 10.355 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر