ترین‌های فرابورس شنبه (22 دی)
 ترین‌های فرابورس شنبه (22 دی)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
نطرین 10,026 9,955 7.86
حپارسا 5,192 5,192 4.99
غپآذر 5,153 5,153 4.99
قچار 12,009 12,010 4.98
زقیام 4,849 4,851 4.96

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ذوب 1,666 1,660 4.64
گکوثر 11,181 11,135 4.61
کپرور 14,083 14,000 3.84
ولبهمن 1,681 1,658 3.67
کشرق 5,738 5,800 3.61

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,666 4.64 287.328 میلیارد
دی 1,480 4.82 246.564 میلیارد
اعتماد 22,868 0.08 164.601 میلیارد
سمگا 4,989 0.02 112.858 میلیارد
چکاپا 6,577 3.87 111.923 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
دی 1,480 4.82 47.541 میلیارد
چکاپا 6,577 3.87 31.696 میلیارد
کوثر 2,428 4.93 27.893 میلیارد
زاگرس 52,289 1.09 12.95 میلیارد
زقیام 4,849 4.96 11.065 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
کگهر 7,954 0.87 16.981 میلیارد
ذوب 1,666 4.64 11.508 میلیارد
اعتماد 22,868 0.08 10.159 میلیارد
نوین 1,346 1.97 6.667 میلیارد
ارفع 6,505 0.81 5.494 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر