ترین‌های بورس شنبه (22 دی)
 ترین‌های بورس شنبه (22 دی)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
چکارن 20,322 20,322 5.00
شکلر 6,094 6,094 5.00
فسرب 4,885 4,885 4.99
خفنر 4,062 4,062 4.99
دسبحان 3,949 3,950 4.97

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کرازی 2,774 2,759 4.48
لابسا 3,650 3,650 3.23
آسیا 1,683 1,677 3.11
کخاک 16,450 16,110 2.96
شپترو 3,961 3,930 2.94

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وتجارت 1,602 0.56 241.074 میلیارد
وبملت 2,579 2.09 216.84 میلیارد
وپست 2,121 3.82 168.247 میلیارد
خساپا 1,356 1.04 117.569 میلیارد
شپنا 8,061 0.26 95.948 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
حکشتی 4,375 4.79 86.30
کچاد 5,027 1.80 78.48
اخابر 2,316 2.07 74.23
کگل 6,775 0.88 55.91
جم 11,824 1.07 45.41

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
دسبحان 3,949 4.97 35.497 میلیارد
حکشتی 4,375 4.79 28.777 میلیارد
ثنوسا 2,552 4.89 23.096 میلیارد
ونیرو 1,214 4.66 19.307 میلیارد
وخارزم 1,031 0.19 17.9 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 2,579 2.09 38.119 میلیارد
های وب 6,686 0.59 22.194 میلیارد
وصندوق 2,171 2.16 16.243 میلیارد
وسپه 2,220 1.98 11.143 میلیارد
مبین 7,625 2.46 10.769 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر