ترین‌های فرابورس چهارشنبه (19 دی)
 ترین‌های فرابورس چهارشنبه (19 دی)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
نطرین 9,295 9,295 4.99
گوهران 1,455 1,455 4.98
اعتلا 1,437 1,437 4.97
زبینا 4,448 4,449 4.96
غمینو 6,500 6,511 4.82

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
داوه 3,712 3,724 3.36
کی بی سی 2,940 2,975 3.32
بالاس 5,031 5,027 2.76
پخش 2,254 2,250 2.68
کتوکا 6,171 6,103 2.63

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
سمگا 4,990 4.26 156.988 میلیارد
دی 1,411 3.83 147.379 میلیارد
اعتماد 22,850 0.14 142.309 میلیارد
ذوب 1,747 1.87 137.307 میلیارد
چکاپا 6,333 2.43 76.39 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
دی 1,411 3.83 41.721 میلیارد
زاگرس 51,730 1.89 20.437 میلیارد
چکاپا 6,333 2.43 11.694 میلیارد
دماوند 18,952 4.21 6.706 میلیارد
کتوکا 6,171 2.63 5.641 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 22,850 0.14 52.122 میلیارد
کگهر 8,026 0.07 10.34 میلیارد
ذوب 1,747 1.87 6.877 میلیارد
ارفع 6,453 0.28 5.158 میلیارد
نوین 1,320 0.23 4.126 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر