ترین‌های بورس چهارشنبه (19 دی)
 ترین‌های بورس چهارشنبه (19 دی)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
چکارن 19,355 19,355 5.00
سبجنو 7,180 7,180 4.99
بموتو 6,659 6,661 4.97
ونیکی 2,121 2,122 4.95
خمهر 2,794 2,796 4.92

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
فروس 6,608 6,551 4.13
مبین 7,817 7,743 4.13
زمگسا 4,079 4,170 3.87
خموتور 3,366 3,356 3.80
کلوند 3,429 3,428 3.30

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وتجارت 1,611 1.00 290.384 میلیارد
وبملت 2,634 0.79 251.747 میلیارد
خساپا 1,342 0.81 170.222 میلیارد
خودرو 3,090 0.39 155.28 میلیارد
وپست 2,043 4.29 124.75 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
کچاد 4,939 2.92 123.58
شپنا 8,083 2.65 110.15
فولاد 4,945 1.00 96.84
تاپیکو 2,186 1.91 88.05
کگل 6,717 1.17 73.04

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
خودرو 3,090 0.39 23.779 میلیارد
وتجارت 1,611 1.00 19.677 میلیارد
کمند 10,031 0.06 18.047 میلیارد
حفارس 14,319 4.85 16.565 میلیارد
سبجنو 7,180 4.99 15.549 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
بفجر 7,433 0.30 17.44 میلیارد
وصندوق 2,220 1.28 17.421 میلیارد
های وب 6,728 1.20 16.182 میلیارد
شکلر 5,804 4.14 9.443 میلیارد
حتاید 4,300 1.34 8.326 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر