ترین‌های فرابورس سه‌شنبه(18 دی)
 ترین‌های فرابورس سه‌شنبه(18 دی)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
زگلدشت 6,081 6,110 5.63
گکوثر 11,300 11,300 5.00
زبینا 4,238 4,240 4.93
حخزر 3,734 3,749 4.56
ولبهمن 1,705 1,712 4.54

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سخنم 10,068 10,068 5.13
شتوکا 10,513 10,464 4.55
تلیسه 4,296 4,290 4.04
ثرود 1,213 1,230 3.96
قچار 11,670 11,533 3.86

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 22,819 0.06 200.849 میلیارد
ذوب 1,715 2.78 129.323 میلیارد
زاگرس 50,766 4.45 121.932 میلیارد
دی 1,359 0.44 115.057 میلیارد
چکاپا 6,182 3.95 98.002 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
چکاپا 6,182 3.95 28.781 میلیارد
زاگرس 50,766 4.45 14.128 میلیارد
کرمان 5,793 2.79 7.659 میلیارد
اوان 34,713 0.93 6.747 میلیارد
دی 1,359 0.44 6.478 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 22,819 0.06 62.076 میلیارد
کگهر 8,019 0.82 34.589 میلیارد
شغدیر 4,966 1.93 15.64 میلیارد
ذوب 1,715 2.78 13.632 میلیارد
دماوند 18,188 1.00 13.306 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر