ترین‌های بورس سه‌شنبه (18 دی)
 ترین‌های بورس سه‌شنبه (18 دی)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
شنفت 9,604 9,605 4.98
دفارا 7,628 7,629 4.98
سبجنو 6,839 6,841 4.96
تمحرکه 1,736 1,736 4.96
وصندوق 2,192 2,194 4.88

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
وبصادر 1,318 1,310 4.35
خزر 1,345 1,350 4.13
خاذین 3,160 3,184 4.07
کماسه 4,402 4,409 3.87
وتجارت 1,596 1,575 3.68

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 2,655 3.56 497.911 میلیارد
وتجارت 1,596 3.68 377.568 میلیارد
وصندوق 2,192 4.88 296.264 میلیارد
خودرو 3,078 2.81 244.386 میلیارد
وبصادر 1,318 4.35 220.509 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
پارس 34,746 3.77 199.15
فولاد 4,896 1.96 185.57
شپنا 7,874 4.14 164.77
فملی 2,805 2.86 160.14
ومعادن 4,655 3.44 139.20

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
وصندوق 2,192 4.88 143.442 میلیارد
دفارا 7,628 4.98 32.459 میلیارد
شسپا 29,447 3.69 31.535 میلیارد
شیراز 5,778 3.86 24.619 میلیارد
امین یکم 10,108 0.06 21.456 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 2,655 3.56 130.046 میلیارد
وبصادر 1,318 4.35 77.648 میلیارد
وتجارت 1,596 3.68 32.748 میلیارد
خودرو 3,078 2.81 17.728 میلیارد
وخارزم 1,027 2.10 15.879 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر