ترین‌های فرابورس دوشنبه (17 دی)
ترین‌های فرابورس دوشنبه (17 دی)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حریل 1,231 1,214 6.12
گکوثر 10,762 10,762 5.00
زبینا 4,039 4,039 4.99
دماوند 18,008 18,010 4.98
گوهران 1,331 1,331 4.97

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کشرق 6,020 6,010 4.76
غفارس 12,061 12,001 4.24
غگلستا 7,067 7,052 3.47
کپرور 14,354 14,117 3.40
قچار 12,128 12,599 3.22

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 22,806 0.01 251.237 میلیارد
دی 1,365 4.28 209.279 میلیارد
ذوب 1,764 3.28 159.936 میلیارد
زاگرس 48,599 1.87 50.485 میلیارد
سمگا 4,873 0.70 50.432 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
دماوند 18,008 4.98 20.939 میلیارد
ذوب 1,764 3.28 20.636 میلیارد
زاگرس 48,599 1.87 18.435 میلیارد
کوثر 2,154 4.87 13.227 میلیارد
حریل 1,231 6.12 8.803 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 22,806 0.01 23.359 میلیارد
ارفع 6,368 0.08 17.656 میلیارد
کگهر 7,954 1.21 11.042 میلیارد
فزرین 7,476 3.89 6.259 میلیارد
دی 1,365 4.28 5.962 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر