ترین‌های فرابورس شنبه (17 آذر)
ترین‌های فرابورس شنبه (17 آذر)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سمگا 4,930 5,040 7.22
گکوثر 11,545 11,809 5.80
آساس 16,590 16,590 5.00
مادیرا 5,388 5,388 4.99
شپاس 3,553 3,553 4.99

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سدبیر 1,504 1,506 4.20
کوثر 2,147 2,128 4.11
غفارس 12,421 12,998 4.09
کیمیا 9,637 9,526 3.89
فزرین 7,185 7,228 3.48

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 22,438 0.06 233.112 میلیارد
سمگا 4,930 7.22 214.983 میلیارد
ذوب 1,884 4.55 158.083 میلیارد
کگهر 8,064 1.38 157.976 میلیارد
شراز 27,024 0.19 55.926 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
شراز 27,024 0.19 24.684 میلیارد
اعتماد 22,438 0.06 16.737 میلیارد
زاگرس 47,006 0.52 15.82 میلیارد
خدیزل 3,505 4.97 11.044 میلیارد
ذوب 1,884 4.55 10.276 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
کگهر 8,064 1.38 89.206 میلیارد
شبصیر 13,211 0.49 28.386 میلیارد
بکهنوج 6,815 2.42 9.879 میلیارد
آکورد 17,554 0.21 7.109 میلیارد
میدکو 3,223 0.49 6.717 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر