ترین‌های بورس شنبه (17 آذر)
ترین‌های بورس شنبه (17 آذر)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
وصنعت 1,180 1,179 5.83
غگل 11,766 11,766 5.00
لبوتان 9,753 9,753 5.00
فلامی 8,337 8,337 5.00
خاذین 3,656 3,656 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کسرام 8,210 8,210 5.00
سهگمت 2,895 2,875 4.01
وتوس 2,226 2,260 3.80
خموتور 4,284 4,280 3.62
زپارس 7,372 7,333 3.39

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
رمپنا 5,476 4.98 180.09 میلیارد
وبملت 2,164 3.18 159.468 میلیارد
شپنا 7,898 1.54 136.53 میلیارد
وتجارت 1,235 2.76 128.423 میلیارد
خودرو 2,751 5.00 120.219 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
رمپنا 5,476 4.98 137.02
خساپا 1,311 4.96 64.15
شپنا 7,898 1.54 62.71
خودرو 2,751 5.00 52.81
پارسان 4,471 0.99 46.95

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
خودرو 2,751 5.00 112.653 میلیارد
رمپنا 5,476 4.98 84.43 میلیارد
دفارا 6,507 4.97 58.238 میلیارد
های وب 7,128 3.82 35.64 میلیارد
خپارس 1,000 4.93 30.3 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 2,164 3.18 51.318 میلیارد
فولاد 5,214 1.06 26.86 میلیارد
فملی 4,026 0.05 15.855 میلیارد
تاپیکو 2,103 0.10 14.492 میلیارد
کچاد 5,195 0.06 14.331 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر