ترین‌های فرابورس چهارشنبه (14 آذر)
 ترین‌های فرابورس چهارشنبه (14 آذر)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
مادیرا 5,132 5,132 4.99
اوان 34,116 34,050 4.95
کشرق 5,764 5,766 4.95
پخش 1,864 1,864 4.95
خدیزل 3,339 3,341 4.93

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حسیر 2,977 2,990 4.64
سدبیر 1,570 1,579 4.27
غفارس 12,950 13,102 4.13
سبزوا 1,843 1,830 3.31
غگلستا 7,145 7,008 2.92

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,802 4.52 344.158 میلیارد
سمگا 4,598 4.26 179.659 میلیارد
اعتماد 22,424 0.15 123.231 میلیارد
شغدیر 5,628 4.26 105.067 میلیارد
کگهر 8,177 0.09 99.707 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,802 4.52 111.485 میلیارد
اعتماد 22,424 0.15 18.71 میلیارد
اوان 34,116 4.95 18.593 میلیارد
زاگرس 46,773 0.86 13.513 میلیارد
شبصیر 13,279 1.87 6.634 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
کگهر 8,177 0.09 33.738 میلیارد
شاوان 18,966 2.19 18.873 میلیارد
وهور 1,618 3.45 7.874 میلیارد
بکهنوج 6,984 2.86 6.485 میلیارد
دی 1,159 1.22 4.643 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر