ترین‌های بورس چهارشنبه (14 آذر)
 ترین‌های بورس چهارشنبه (14 آذر)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
فاسمین 7,954 7,800 5.18
خنصیر 3,747 3,747 4.99
دلقما 2,502 2,502 4.99
پدرخش 6,193 6,193 4.98
خودرو 2,620 2,621 4.93

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
فروس 6,461 6,455 4.90
شپارس 3,342 3,329 4.62
سهگمت 3,016 3,010 4.25
وتوس 2,313 2,292 4.10
صگل411 874,001 874,001 3.96

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
رمپنا 5,216 4.40 193.611 میلیارد
خساپا 1,249 4.78 169.704 میلیارد
وتجارت 1,271 2.01 141.93 میلیارد
شسپا 27,963 4.21 131.499 میلیارد
همراه 19,080 0.03 112.141 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
کگل 7,318 2.09 140.44
رمپنا 5,216 4.40 114.43
وامید 5,320 1.90 75.68
شپنا 7,777 1.46 58.25
خساپا 1,249 4.78 58.21

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
رمپنا 5,216 4.40 117.587 میلیارد
خودرو 2,620 4.93 41.93 میلیارد
های وب 6,866 3.78 39.677 میلیارد
پارند 10,181 0.05 37.062 میلیارد
خساپا 1,249 4.78 31.902 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
شسپا 27,963 4.21 47.663 میلیارد
فولاد 5,271 0.30 43.455 میلیارد
شتران 5,511 0.20 20.231 میلیارد
قثابت 3,768 4.32 18.602 میلیارد
امین یکم 10,148 0.08 18.117 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر