ترین‌های فرابورس سه‌شنبه (13 آذر)
 ترین‌های فرابورس سه‌شنبه (13 آذر)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
فزرین 7,313 7,313 5.00
کمرجان 6,762 6,762 5.00
کیمیا 9,679 9,679 4.99
مادیرا 4,888 4,888 4.98
پخش 1,776 1,776 4.96

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حسینا 10,178 10,152 4.73
ساینا 6,715 6,677 4.45
سبزوا 1,906 1,897 4.32
داوه 3,631 3,657 4.32
بمپنا 14,502 14,430 4.28

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,724 4.23 375.741 میلیارد
آکورد 17,502 0.08 189.548 میلیارد
اعتماد 22,389 0.06 165.445 میلیارد
سمگا 4,415 0.23 154.702 میلیارد
شغدیر 5,398 4.43 129.458 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,724 4.23 51.67 میلیارد
اعتماد 22,389 0.06 31.096 میلیارد
حریل 1,193 2.14 20.436 میلیارد
هرمز 4,222 3.81 18.871 میلیارد
زاگرس 47,162 1.93 13.297 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
کگهر 8,178 1.43 53.275 میلیارد
حسینا 10,178 4.73 9.423 میلیارد
بکهنوج 6,785 1.16 8.788 میلیارد
شراز 27,021 2.11 5.307 میلیارد
ساینا 6,715 4.45 4.298 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر