ترین‌های بورس سه‌شنبه (13 آذر)
 ترین‌های بورس سه‌شنبه (13 آذر)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
فرآور 30,930 30,930 5.00
لبوتان 8,885 8,888 4.96
کپارس 6,610 6,612 4.95
دلقما 2,383 2,384 4.93
حفارس 9,936 9,932 4.92

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
خمحرکه 2,297 2,286 4.53
شپترو 4,404 4,470 4.51
خموتور 4,455 4,485 4.44
خمحور 2,530 2,520 4.28
ما 1,643 1,637 4.20

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
شپنا 7,660 1.35 244.318 میلیارد
وتجارت 1,246 2.13 200.481 میلیارد
فولاد 5,255 0.57 170.419 میلیارد
خساپا 1,192 0.50 143.543 میلیارد
وبملت 2,219 2.29 119.192 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
وامید 5,221 1.95 79.04
شپنا 7,660 1.35 54.27
کگل 7,168 0.70 47.42
شبهرن 14,108 4.31 39.94
وتجارت 1,246 2.13 31.30

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
خساپا 1,192 0.50 24.386 میلیارد
دانا 2,258 3.21 22.126 میلیارد
کیان 15,373 0.11 18.986 میلیارد
کاما 9,608 4.11 16.657 میلیارد
خاهن 4,953 2.38 15.997 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
شپنا 7,660 1.35 69.603 میلیارد
فولاد 5,255 0.57 65.902 میلیارد
شبندر 11,752 0.19 33.799 میلیارد
تاپیکو 2,108 0.85 25.638 میلیارد
پارس 33,576 1.25 22.909 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر