ترین‌های فرابورس شنبه (19 آبان)
ترین‌های فرابورس شنبه (19 آبان)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
شبصیر 8,925 8,925 5.00
بساما 4,017 4,017 4.99
غگلپا 10,118 10,119 4.98
کوثر 2,213 2,213 4.98
فولای 3,322 3,325 4.89

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
شاوان 22,742 22,713 4.88
شغدیر 5,224 5,215 4.83
دماوند 9,662 9,639 4.77
داوه 4,629 4,610 4.60
کرمان 5,333 5,311 4.60

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 2,726 4.13 341.898 میلیارد
سمگا 5,217 1.14 292.593 میلیارد
اعتماد 22,079 0.05 252.847 میلیارد
زاگرس 63,764 4.53 94.623 میلیارد
چکاپا 6,966 2.55 47.923 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 2,726 4.13 85.586 میلیارد
سمگا 5,217 1.14 55.917 میلیارد
ثعمرا 1,402 4.86 19.063 میلیارد
اعتماد 22,079 0.05 8.109 میلیارد
شراز 28,314 2.81 4.247 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
زاگرس 63,764 4.53 24.873 میلیارد
میدکو 4,041 0.32 17.957 میلیارد
آکورد 17,235 0.26 15.307 میلیارد
هرمز 4,740 2.75 10.973 میلیارد
خراسان 12,737 0.14 5.274 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر