ترین‌های بورس شنبه (19 آبان)
ترین‌های بورس شنبه (19 آبان)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کبافق 31,911 31,909 5.00
کدما 30,134 30,135 5.00
دزهراوی 16,095 16,095 5.00
وتوکا 1,561 1,561 4.98
دلقما 2,789 2,789 4.97

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
شفن 57,892 57,859 4.95
دعبید 58,697 58,608 4.85
سدور 1,246 1,244 4.81
پسهند 2,830 2,825 4.81
دلر 7,636 7,612 4.69

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وتجارت 1,311 4.46 1.446 هزار میلیارد
وبملت 2,781 4.43 1.391 هزار میلیارد
خساپا 1,267 3.94 375.678 میلیارد
وبصادر 1,236 4.57 319.109 میلیارد
شپنا 8,851 2.32 267.163 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
وامید 5,680 3.20 138.84
کچاد 5,998 1.64 82.80
وبصادر 1,236 4.57 82.07
فخاس 9,714 3.34 74.07
اخابر 2,460 1.91 72.58

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
وتجارت 1,311 4.46 163.675 میلیارد
وسپه 2,632 4.36 69.958 میلیارد
وبصادر 1,236 4.57 57.141 میلیارد
خساپا 1,267 3.94 56.736 میلیارد
بترانس 7,726 4.65 36.196 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 2,781 4.43 250.293 میلیارد
شپنا 8,851 2.32 116.119 میلیارد
پارس 40,601 2.38 97.062 میلیارد
فولاد 5,827 0.94 95.316 میلیارد
شبندر 13,818 0.94 69.247 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر