ترین‌های فرابورس شنبه (21 مهر)
ترین‌های فرابورس شنبه (21 مهر)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
تاپکیش 3,695 3,697 4.94
اوان 22,992 22,254 3.40
تبرک 2,385 2,330 1.45
حسینا 12,127 12,130 1.30
آکورد 16,952 16,952 0.14

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سمگا 3,988 3,872 7.30
اطلس 25,001 24,981 5.05
افرا 4,068 4,068 5.00
غمینو 4,713 4,713 5.00
بکهنوج 7,414 7,414 5.00

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 21,728 0.12 491.865 میلیارد
تاپکیش 3,695 4.94 164.392 میلیارد
تبرک 2,385 1.45 133.564 میلیارد
زاگرس 61,526 1.23 111.263 میلیارد
اوان 22,992 3.40 106.827 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 21,728 0.12 207.252 میلیارد
تاپکیش 3,695 4.94 59.259 میلیارد
آکورد 16,952 0.14 11.734 میلیارد
اوان 22,992 3.40 8.429 میلیارد
صایند 10,038 0.16 1.817 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
تبرک 2,385 1.45 53.733 میلیارد
حسینا 12,127 1.30 30.359 میلیارد
میدکو 3,476 4.22 27.607 میلیارد
زاگرس 61,526 1.23 24.332 میلیارد
سمگا 3,988 7.30 13.882 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر