ترین‌های بورس شنبه (21 مهر)
ترین‌های بورس شنبه (21 مهر)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غدام 7,656 7,680 4.66
دعبید 47,097 47,394 4.34
وتوس 3,058 3,000 3.94
پاکشو 16,382 16,569 3.81
های وب 5,603 5,500 3.80

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
امید 1,456 1,440 17.51
وبشهر 1,934 1,941 11.89
شسپا 25,553 26,150 7.33
سدور 1,501 1,501 5.00
بکام 2,890 2,890 5.00

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
شبندر 13,543 4.63 658.149 میلیارد
های وب 5,603 3.80 462.266 میلیارد
فولاد 5,893 4.12 407.293 میلیارد
تاپیکو 2,172 2.64 390.17 میلیارد
پارند 10,032 0.16 342.493 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
دعبید 47,097 4.34 34.51
های وب 5,603 3.80 21.39
پاکشو 16,382 3.81 15.78
وتوس 3,058 3.94 2.74
غدام 7,656 4.66 0.54

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
های وب 5,603 3.80 217.415 میلیارد
امین یکم 10,128 0.25 71.167 میلیارد
وتوس 3,058 3.94 27.058 میلیارد
پارند 10,032 0.16 19.594 میلیارد
پاکشو 16,382 3.81 3.6 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
شبندر 13,543 4.63 471.669 میلیارد
شتران 7,493 4.41 201.473 میلیارد
فولاد 5,893 4.12 183.811 میلیارد
فملی 4,129 4.20 155.098 میلیارد
کگل 8,080 3.90 112.207 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر