ترین‌های فرابورس یکشنبه (25 شهریور)
ترین‌های فرابورس یکشنبه (25 شهریور)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ولشرق 2,286 2,329 7.93
سبزوا 2,400 2,459 7.58
کمرجان 8,813 8,813 4.99
نطرین 5,686 5,686 4.99
کوثر 1,776 1,776 4.96

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
شرانل 7,198 7,200 6.15
خراسان 11,505 11,446 5.40
شپاس 4,389 4,384 4.84
مفاخر 2,879 2,903 4.79
غمینو 4,798 4,823 4.76

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 2,488 3.19 398.983 میلیارد
اعتماد 21,404 0.07 228.332 میلیارد
شاوان 24,589 0.61 130.069 میلیارد
سمگا 3,591 4.57 127.166 میلیارد
زاگرس 54,903 3.99 87.144 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 21,404 0.07 92.001 میلیارد
سمگا 3,591 4.57 48.167 میلیارد
شاوان 24,589 0.61 28.476 میلیارد
وهور 1,568 4.39 12.239 میلیارد
کوثر 1,776 4.96 7.459 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
زاگرس 54,903 3.99 18.636 میلیارد
آکورد 16,726 0.04 11.695 میلیارد
شراز 30,647 4.17 6.983 میلیارد
هرمز 3,845 3.05 6.772 میلیارد
توریل 1,817 4.12 3.921 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر