ترین‌های بورس یکشنبه (25 شهریور)
ترین‌های بورس یکشنبه (25 شهریور)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
فجر 8,247 8,450 21.26
زمگسا 3,454 3,414 12.95
کهرام 4,864 4,873 10.05
سبهان 27,280 27,591 9.00
دامین 2,404 2,442 8.48

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
فمراد 6,410 6,478 5.53
شکلر 5,684 5,680 5.11
شپارس 3,127 3,127 4.98
خمحور 4,431 4,430 4.98
سرود 1,815 1,815 4.97

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وتجارت 881 4.51 712.504 میلیارد
وبملت 1,774 1.55 695.587 میلیارد
فولاد 5,204 3.61 653.369 میلیارد
های وب 5,010 3.86 318.238 میلیارد
فملی 3,950 3.19 318.19 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
جم 17,039 2.28 95.63
وتجارت 881 4.51 45.52
خودرو 2,761 3.84 40.91
همراه 16,993 0.93 39.51
شیراز 5,630 5.00 35.83

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
وتجارت 881 4.51 269.442 میلیارد
شکربن 12,745 5.45 152.32 میلیارد
وبملت 1,774 1.55 141.258 میلیارد
بترانس 7,044 3.59 136.691 میلیارد
وخارزم 1,078 3.36 108.52 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 5,204 3.61 151.422 میلیارد
شبندر 11,247 4.46 85.238 میلیارد
شپدیس 16,187 3.93 57.877 میلیارد
کچاد 4,035 2.82 46.293 میلیارد
پارس 36,870 2.68 41.612 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر