زمان 2 مزایده خصوصی‌سازی

پتروشیمی بیستون 4 مهرماه امسال برای فروش به مزایده گذاشته می‌‌شود.

دنیای بورس: سازمان خصوصی سازی در نظر دارد به شیوه مزایده 68 درصد پتروشیمی بیستون با شرایط معین و مشخص در 4 مهرماه امسال به مزایده بگذارد. در این میان همچنین قرار است 88 درصد مهندسی خط و ابنیه راه‌آهن – تراورس نیز به صورت مزایده در 17 مهرماه صورت گیرد.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر