ترین‌های بورس شنبه (24 شهریور)
ترین‌های بورس شنبه (24 شهریور)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
بسویچ 7,560 7,411 94.09
شپارس 3,295 3,230 34.65
بکاب 8,817 8,825 10.14
شیراز 5,359 5,300 10.06
وتجارت 843 844 10.05

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حفاری 3,130 3,130 4.98
خمحور 4,663 4,641 4.54
سبجنو 5,403 5,365 4.32
غگل 11,647 11,552 4.22
فروس 6,589 6,609 3.98

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 5,442 0.64 551.941 میلیارد
وبملت 1,764 2.98 450.461 میلیارد
فارس 8,598 4.90 437.904 میلیارد
وتجارت 843 10.05 405.127 میلیارد
شپنا 7,015 3.12 358.689 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فارس 8,598 4.90 526.64
پارس 38,086 5.00 285.01
جم 16,659 5.00 199.46
پارسان 4,681 4.11 196.31
همراه 16,819 4.54 183.62

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
پارس 38,086 5.00 307.103 میلیارد
وتجارت 843 10.05 226.362 میلیارد
ولساپا 1,403 4.31 175.888 میلیارد
فارس 8,598 4.90 169.221 میلیارد
شخارک 37,174 4.99 147.937 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 5,442 0.64 164.145 میلیارد
وصندوق 2,314 0.13 88.484 میلیارد
فملی 4,096 3.01 72.505 میلیارد
امین یکم 10,125 0.15 64.573 میلیارد
کگل 6,430 0.66 60.313 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر