ترین‌های فرابورس شنبه (23 تیر)
ترین‌های فرابورس شنبه (23 تیر)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
بمپنا 11,000 11,000 4.99
شغدیر 2,119 2,119 4.95
میهن 745 745 4.93
تلیسه 5,675 5,679 4.92
کاسپین 11,540 11,540 4.91

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ارفع 5,406 5,400 4.71
قچار 9,960 9,980 3.20
کمرجان 7,255 7,110 3.06
اوان 19,489 19,400 2.43
قاسم 2,320 2,301 1.82

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 20,659 0.16 135.134 میلیارد
ارفع 5,406 4.71 65.948 میلیارد
دی 702 0.14 29.196 میلیارد
زاگرس 36,968 0.11 22.777 میلیارد
آکورد 16,171 0.20 18.833 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 20,659 0.16 8.171 میلیارد
شرانل 4,813 1.53 783.046 میلیون
قاسم 2,320 1.82 501.12 میلیون
شاوان 13,638 0.11 182.749 میلیون
صامیا 1 میلیون 0.01 138.003 میلیون

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
ارفع 5,406 4.71 36.089 میلیارد
آکورد 16,171 0.20 13.878 میلیارد
اوان 19,489 2.43 8.427 میلیارد
دی 702 0.14 7.553 میلیارد
میدکو 2,538 0.48 5.761 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر