ترین‌های بورس شنبه (23 تیر)
ترین‌های بورس شنبه (23 تیر)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
قثابت 2,505 2,491 4.86
سدور 695 696 4.83
ثاباد 1,918 1,921 4.81
چدن 2,614 2,620 4.73
ونیرو 1,151 1,153 4.73

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غبشهر 2,184 2,184 4.96
کچاد 2,891 2,879 4.59
پاکشو 14,324 14,258 4.35
شکربن 5,691 5,730 4.26
شدوص 6,591 6,536 4.20

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 3,837 2.09 154.746 میلیارد
خساپا 820 4.19 76.155 میلیارد
امین یکم 10,111 0.14 74.386 میلیارد
کگل 4,423 3.83 67.523 میلیارد
کچاد 2,891 4.59 51.811 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
مبین 4,609 2.29 37.51
خساپا 820 4.19 33.11
شاراک 3,518 4.36 30.29
خودرو 2,379 2.19 19.94
وبصادر 770 1.32 14.77

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
فاراک 865 4.72 16.954 میلیارد
خشرق 2,565 3.93 13.814 میلیارد
فولاد 3,837 2.09 10.908 میلیارد
وبصادر 770 1.32 9.399 میلیارد
خساپا 820 4.19 7.374 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
کگل 4,423 3.83 35.31 میلیارد
کچاد 2,891 4.59 27.249 میلیارد
غبشهر 2,184 4.96 20.432 میلیارد
فاسمین 5,437 3.99 12.631 میلیارد
بترانس 5,527 2.45 11.983 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر