ترین‌های فرابورس چهارشنبه (20 تیر)
ترین‌های فرابورس چهارشنبه (20 تیر)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ثتران 869 860 4.70
میهن 710 712 4.57
حکمت 786 792 4.11
شاوان 13,623 13,636 2.67
شغدیر 2,019 2,065 2.64

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سخنم 9,904 9,904 6.40
هرمز 2,499 2,501 4.76
حخزر 2,146 2,142 4.75
زنگان 7,770 7,733 4.55
سدبیر 1,137 1,132 4.53

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
شغدیر 2,019 2.64 163.693 میلیارد
ذوب 1,234 3.14 162.981 میلیارد
اعتماد 20,625 0.04 118.843 میلیارد
اپرداز 7,363 0.14 44.394 میلیارد
دی 701 0.00 37.444 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,234 3.14 49.055 میلیارد
دریشمک 16,263 2.73 4.04 میلیارد
هرمز 2,499 4.76 3.697 میلیارد
صامیا 1 میلیون 0.01 1.902 میلیارد
زاگرس 36,922 1.62 1.182 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اپرداز 7,363 0.14 33.158 میلیارد
دی 701 0.00 32.432 میلیارد
ارفع 5,675 1.80 9.807 میلیارد
اعتماد 20,625 0.04 9.171 میلیارد
شغدیر 2,019 2.64 7.139 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر