ترین‌های بورس چهارشنبه (20 تیر)
ترین‌های بورس چهارشنبه (20 تیر)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ساراب 974 974 4.96
غشصفا 5,911 5,913 4.95
پتایر 2,718 2,724 4.74
رکیش 2,719 2,699 3.54
مداران 2,833 2,750 3.13

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
داسوه 5,381 5,377 9.49
کاما 4,351 4,351 5.00
فاسمین 5,663 5,663 5.00
فرآور 12,470 12,470 5.00
کروی 3,515 3,515 4.97

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 3,920 2.02 159.204 میلیارد
فاسمین 5,663 5.00 76.287 میلیارد
فارس 6,427 0.92 74.319 میلیارد
امین یکم 10,097 0.06 67.72 میلیارد
کگل 4,599 1.14 61.751 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
شتران 4,550 2.06 39.38
شپنا 4,356 1.23 27.76
وصندوق 1,793 1.53 19.09
همراه 14,042 0.52 18.10
شبریز 8,038 1.62 13.02

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
فاراک 826 2.02 10.79 میلیارد
فارس 6,427 0.92 9.391 میلیارد
وبانک 2,717 2.20 8.737 میلیارد
سیدکو 1,001 0.40 7.625 میلیارد
کنور 3,564 0.70 3.316 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
فاسمین 5,663 5.00 45.724 میلیارد
کگل 4,599 1.14 36.806 میلیارد
فولاد 3,920 2.02 32.681 میلیارد
کروی 3,515 4.97 20.636 میلیارد
خودرو 2,321 0.39 19.496 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر