رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان خبر داد

2 تصمیم جدید دولت برای سیمانی‌ها
2 تصمیم جدید دولت برای سیمانی‌ها

رییس انجمن کارفرمایان صنعت سیمان از دو تصمیم دولت در عرصه تولید و صادرات سیمان خبر داد. فعالان با خوش‌بینی معتقدند این رویدادها می‌‌تواند تداوم تولید در صنعت سیمان را به دنبال داشته باشد.

محمد اتابک در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر» از بازنگری دولت در سهمیه‌های جدید تولید کارخانه‌های سیمان خبر داد. ناظران بر ای باورند تصمیم دولت در راستای حمایت از تولیدکنندگان سیمان در نظر گرفته  شد و این امیدواری وجود دارد شاهد تداوم تولید در صنعت سیمان بود.

به گفته رییس انجمن کارفرمایان صنعت سیمان دولت البته در تصمیم دیگری با دریافت وجه ریالی صادرات سیمان موافقت کرد. با پایین آمدن حجم مصرف داخلی، هزینه‌های ثابت همچنان وجود دارند و بنابراین، قیمت تمام‌شده بالا می‌رود. به همین دلیل فعالان سیمانی می‌گویند به نظر می‌رسد دولت باید در این زمینه با وسواس بیشتری تصمیم گیری کند؛ به نحوی که شرایطی فراهم آورده شود که کارخانه‌ها، امکان تداوم تولید با لحاظ مجموعه هزینه‌هایی که به آن‌ها تحمیل می‌شود را داشته باشند.

ناظران می‌گویند: سود بسیاری از کارخانه‌های سیمان در بورس تقلیل پیدا کرده اما با بازنگری جدیدی که در سهمیه‌ها صورت گرفت، به طور قطع می‌توان شرایط مهیاتری را برای تولید شاهد بود.

در شرایط کنونی ظرفیت تولید سیمان الان در کارخانه ها ۶۰ تا ۶۵ درصد است و حدود ۴۰ درصد ظرفیت واحدها خالی است؛ از سوی دیگر در سال جاری، هزینه‌های تولید به شدت افزایش پیدا کرده است؛ با این حال قیمت سیمان بالا نرفته است.

تجربه تحریم‌ها در عرصه سیمان نیز حکایت از آن دارد که صنعت سیمان توانسته در این دوران سخت هم پروژه‌های خود را اجرا کرده و تولید را بالا ببرد. البته ایران وابستگی خاصی به کشورهای غربی ندارد و بنابراین به نظر نمی‌رسد از این شرایط متاثر شود. سیمانی‌ها می‌گویند: در حال حاضر هم مشکلی به لحاظ صادرات وجود ندارد و کار صادرات به کشورهای هدف صادراتی همچنان در حال انجام است. در این میان اگر چه قیمت سیمان گران نشده است، اما به گفته فعالان سیمانی امکان ادامه با این قیمت هم وجود ندارد.

 

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
996.58 2.51 0.25

نمادهای زیر مجموعه

سیمان‌ داراب‌ (ساراب2) ح . سیمان‌ کرمان‌ (سکرماح) ح . سیمان‌ شرق‌ (سشرقح) سیمان‌خاش‌ (سخاش) سیمان فارس نو (سفانو) سیمان‌ داراب‌ (ساراب) سیمان‌ شمال‌ (سشمال) سیمان‌خاش‌ (سخاش2) سیمان‌هرمزگان‌ (سهرمز2) سیمان‌اصفهان‌ (سصفها) ح . سیمان‌شاهرود (سرودح) سیمان‌شاهرود (سرود) سیمان‌ شرق‌ (سشرق2) سیمان‌غرب‌ (سغرب2) سیمان‌ صوفیان‌ (سصوفی) سیمان‌ سفید نی‌ریز (سنیر) سیمان‌ ایلام‌ (سیلام) ح . سیمان‌ارومیه‌ (سارومح) سیمان‌ کرمان‌ (سکرما) سیمان فارس و خوزستان (سفارس) سیمان‌ارومیه‌ (ساروم) ح .صنایع سیمان دشتستان (سدشتح) سیمان‌هگمتان‌ (سهگمت2) ح . سیمان فارس و خوزستان (سفارسح) ح . سیمان‌ شمال‌ (سشمالح) سیمان‌ کارون‌ (سکارون) سیمان‌هگمتان‌ (سهگمت4) سیمان‌ شرق‌ (سشرق) صنایع سیمان دشتستان (سدشت) سیمان‌ دورود (سدور) سیمان خوزستان (سخوز4) سیمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) سیمان‌ تهران‌ (ستران) سیمان‌ بهبهان‌ (سبهان) سیمان‌مازندران‌ (سمازن) سیمان آرتا اردبیل (ساربیل) سیمان‌سپاهان‌ (سپاها) سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو2) سیمان فارس و خوزستان (سفارس2) سیمان‌سپاهان‌ (سپاها2) ح . سیمان‌مازندران‌ (سمازنح) سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) سیمان‌فارس‌ (سفار) سیمان‌هگمتان‌ (سهگمت) سیمان‌ تهران‌ (ستران2) سیمان خوزستان (سخوز) سیمان‌ خزر (سخزر4) سیمان خوزستان (سخوز2) سیمان‌ارومیه‌ (ساروم2) ح . سیمان‌ قائن‌ (سقاینح) سیمان‌ کرمان‌ (سکرما2) سیمان فارس و خوزستان (سفارس4) سیمان فارس نو (سفانو2) ح . سیمان‌سپاهان‌ (سپاهاح) سیمان‌ شمال‌ (سشمال2) سیمان‌غرب‌ (سغرب) سیمان‌اصفهان‌ (سصفها2) سیمان‌ قائن‌ (سقاین) ح . سیمان آرتا اردبیل (ساربیلح) ح . سیمان‌ خزر (سخزرح) سیمان‌ تهران‌ (ستران4) سیمان کردستان (سکرد) ح . سیمان‌غرب‌ (سغربح) سیمان‌ بجنورد (سبجنو) سیمان‌ خزر (سخزر) ح . سیمان کردستان (سکردح) سیمان‌شاهرود (سرود4) سیمان لار سبزوار (سبزوا) مجتمع سیمان غرب آسیا (سجام4) ح.مجتمع سیمان غرب آسیا (سجامح) مجتمع سیمان غرب آسیا (سجام) سیمان باقران (سباقر) ایران ‌گچ (کایگچ) سیمان ممتازان کرمان (سمتاز2) بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) بین المللی ساروج بوشهر (ساروج2) سیمان مجد خواف (سخواف) سیمان ممتازان کرمان (سمتاز) شرکت سیمان لارستان (سلار) ح . س. توسعه صنایع سیمان (سیدکوح) سیمان کارون (سکارون)