ترین‌های فرابورس 1397/03/23
ترین‌های فرابورس 1397/03/23

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
دریشمک 12,754 12,754 10.00
چکاپا 3,455 3,491 9.09
ذوب 1,007 1,020 8.75
اوان 11,935 12,150 7.29
آگاس 17,963 17,967 6.97

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کمرجان 6,487 6,413 3.90
ثالوند 2,417 2,396 2.38
ثعمرا 1,174 1,164 1.68
غفارس 5,920 5,800 1.45
میهن 792 796 1.37

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
چکاپا 3,455 9.09 137.116 میلیارد
اعتماد 20,325 0.10 67.55 میلیارد
زاگرس 31,020 4.73 39.939 میلیارد
ذوب 1,007 8.75 29.832 میلیارد
آکورد 15,948 0.03 26.403 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
هرمز 2,461 4.86 8.239 میلیارد
غشهداب 1,918 4.81 5.402 میلیارد
بهپاک 4,500 4.99 4.967 میلیارد
سمگا 1,789 4.19 4.691 میلیارد
اعتماد 20,325 0.10 3.156 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
چکاپا 3,455 9.09 31.247 میلیارد
آکورد 15,948 0.03 6.885 میلیارد
سرچشمه 4,743 4.66 3.671 میلیارد
ذوب 1,007 8.75 2.514 میلیارد
دماوند 8,696 0.80 1.203 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر