ترین‌های بورس 1397/03/23
ترین‌های بورس 1397/03/23

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
فرآور 14,364 14,364 5.00
چفیبر 5,755 5,755 5.00
لخزر 8,687 8,687 4.99
فاسمین 6,079 6,079 4.99
کاما 9,490 9,492 4.98

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
تهران811 873,000 873,000 7.91
کمنگنز 5,624 5,624 5.00
دزهراوی 12,428 12,428 5.00
غگل 14,455 14,455 5.00
دانا 2,201 2,198 4.84

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 3,427 4.93 451.127 میلیارد
سپ 8,184 4.25 431.919 میلیارد
فملی 2,898 4.92 285.496 میلیارد
مبین 4,352 4.44 143.034 میلیارد
فارس 5,065 3.71 95.099 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فولاد 3,427 4.93 309.08
فارس 5,065 3.71 231.65
فملی 2,898 4.92 208.87
کگل 4,119 4.94 178.77
جم 10,970 4.74 122.13

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فیروزه 13,292 0.32
صنوین 17,475 0.95
مشیر9711 1,000,000 0.02
منفت9810 1.01 میلیون 0.00
صملی9709 1.014 میلیون 0.11

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 3,427 4.93 194.16 میلیارد
فملی 2,898 4.92 123.954 میلیارد
کروی 3,686 4.98 60.011 میلیارد
کگل 4,119 4.94 45.058 میلیارد
فخوز 6,275 4.86 40.395 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
سپ 8,184 4.25 174.935 میلیارد
پارند 10,015 0.14 45.911 میلیارد
امین یکم 10,116 0.05 35.606 میلیارد
فارس 5,065 3.71 16.78 میلیارد
قزوین 4,803 4.50 7.509 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر