ترین‌های فرابورس 1397/02/26
ترین‌های فرابورس 1397/02/26

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
توریل 1,431 1,430 8.08
غمینو 5,041 5,041 5.00
بکهنوج 5,957 5,957 4.99
میهن 765 765 4.94
ساینا 3,152 3,157 4.82

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
وگردش 819 821 5.75
افرا 2,114 2,112 4.86
سدبیر 1,322 1,405 4.55
زنگان 8,923 8,999 4.51
بالاس 3,965 4,048 4.06

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
شاوان 13,732 3.31 40.391 میلیارد
اعتماد 20,008 0.03 23.791 میلیارد
ذوب 763 2.18 23.255 میلیارد
ثعمرا 1,178 0.86 14.41 میلیارد
قشیر 2,398 4.26 13.308 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 20,008 0.03 3.636 میلیارد
خراسان 6,901 0.97 3.063 میلیارد
اوان 9,003 2.86 2.569 میلیارد
شاوان 13,732 3.31 2.401 میلیارد
ثغرب 945 3.50 1.701 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
آکورد 15,719 0.04 5.405 میلیارد
کرمان 5,241 0.11 5.116 میلیارد
ارفع 3,905 1.14 1.704 میلیارد
اپرداز 7,376 1.15 1.489 میلیارد
زشگزا 4,824 0.69 1.407 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر