ترین‌های بورس 1397/02/26
ترین‌های بورس 1397/02/26

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
مبین 3,985 3,999 5.34
قهکمت 5,105 5,105 5.00
کاذر 1,344 1,344 5.00
فایرا 2,368 2,368 4.96
کلوند 3,375 3,376 4.94

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
فلوله 5,220 5,219 4.97
وایران 1,373 1,368 4.52
خموتور 3,865 3,846 4.47
خریخت 743 743 4.38
خگستر 2,431 2,460 4.33

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
کمند 10,073 0.36 203.184 میلیارد
خکاوه 1,009 3.59 159.085 میلیارد
آپ 17,071 1.60 69.958 میلیارد
فایرا 2,368 4.96 56.395 میلیارد
فولاد 2,854 0.07 47.878 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
مبین 3,985 5.34 73.47
کگل 3,420 0.86 26.51
فخوز 5,360 1.21 23.52
فایرا 2,368 4.96 14.78
وصندوق 1,572 1.29 13.71

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
صنوین 16,967 0.10
مشیر9711 1,000,000 0.00
صملی9709 1.016 میلیون 0.35
اخابر 2,217 0.85 28.95
خساپا 806 3.36 27.92

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
خکاوه 1,009 3.59 22.203 میلیارد
امین یکم 10,130 0.06 20.14 میلیارد
فایرا 2,368 4.96 10.115 میلیارد
ولملت 1,763 4.75 5.409 میلیارد
شوینده 2,287 2.97 5.055 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
بترانس 5,028 0.65 11.194 میلیارد
مبین 3,985 5.34 9.054 میلیارد
وخاور 1,834 0.22 8.409 میلیارد
خوساز 2,689 0.15 8.028 میلیارد
تاپیکو 1,414 0.49 7.709 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر