ترین‌های فرابورس 1397/02/25
ترین‌های فرابورس 1397/02/25

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کشرق 4,114 4,114 4.98
میهن 729 729 4.89
کپرور 5,439 5,445 4.88
کاسپین 15,668 15,690 4.66
دبالک 2,194 2,150 4.08

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سدبیر 1,385 1,383 4.68
اتکام 1,011 1,005 3.99
ثباغ 2,078 2,053 3.48
آ س پ 800 792 3.03
ثرود 1,119 1,098 2.86

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 20,001 0.08 57.901 میلیارد
ذوب 781 0.13 29.639 میلیارد
چکاپا 3,145 1.04 16.579 میلیارد
ارفع 3,860 0.10 10.014 میلیارد
اپرداز 7,291 1.89 9.878 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 20,001 0.08 16.072 میلیارد
خراسان 6,827 3.13 1.872 میلیارد
اوان 8,751 2.68 1.225 میلیارد
شرانل 5,372 0.09 844.113 میلیون
ثغرب 913 2.24 540.42 میلیون

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
آکورد 15,712 0.05 5.985 میلیارد
ارفع 3,860 0.10 3.454 میلیارد
کپرور 5,439 4.88 3.127 میلیارد
غشهداب 1,796 3.16 2.106 میلیارد
اپرداز 7,291 1.89 1.699 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر