ترین‌های بورس 1397/02/25
ترین‌های بورس 1397/02/25

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ولغدر 1,049 1,046 16.69
سقاین 20,773 20,773 5.00
فمراد 4,696 4,696 4.99
بشهاب 3,962 3,962 4.98
فایرا 2,256 2,256 4.98

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سصفها 7,643 7,750 19.31
سمازن 2,434 2,434 5.00
فلامی 6,080 6,080 5.00
شلعاب 1,803 1,800 4.40
ثشاهد 1,079 1,072 4.34

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
مشیر9711 1,000,000 0.00 160.852 میلیارد
خساپا 834 3.22 76.642 میلیارد
خزامیا 792 3.39 66.2 میلیارد
وساپا 639 4.58 51.759 میلیارد
تیپیکو 4,500 0.77 45.007 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
خساپا 834 3.22 25.92
کگل 3,387 0.68 23.77
رانفور 28,761 1.09 21.97
فایرا 2,256 4.98 14.12
خپارس 809 3.06 13.85

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فیروزه 13,914 0.44
صنوین 16,984 0.43
مشیر9711 1,000,000 0.00
صملی9709 1.012 میلیون 0.07
سصفها 7,643 19.31 9.29

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
خساپا 834 3.22 16.118 میلیارد
امین یکم 10,123 0.05 8.552 میلیارد
پارسان 2,171 0.09 7.005 میلیارد
رانفور 28,761 1.09 6.939 میلیارد
قهکمت 4,862 4.04 5.156 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
خودرو 2,590 1.01 21.246 میلیارد
شپنا 4,338 0.12 11.227 میلیارد
وبصادر 622 0.00 7.798 میلیارد
فملی 2,515 0.16 5.443 میلیارد
فارس 5,062 0.08 4.957 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر