ترین‌های فرابورس 1397/02/22
ترین‌های فرابورس 1397/02/22

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ثغرب 811 811 4.92
ثتران 726 726 4.91
خدیزل 3,553 3,556 4.90
کرمان 5,324 5,330 4.87
دبالک 2,175 2,177 4.87

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
وگردش 824 820 5.07
ولبهمن 1,912 1,910 3.48
افرا 2,129 2,255 3.23
دتولید 2,236 2,235 2.87
آساس 10,800 10,798 2.80

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
زاگرس 34,972 0.05 74.846 میلیارد
اعتماد 19,966 0.17 66.68 میلیارد
کرمان 5,324 4.87 19.229 میلیارد
آکورد 15,687 0.15 16.254 میلیارد
ذوب 716 0.28 14.731 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
زاگرس 34,972 0.05 19.574 میلیارد
سمگا 1,783 0.67 1.658 میلیارد
غشهداب 1,650 3.51 1.431 میلیارد
ثغرب 811 4.92 1.045 میلیارد
ثتران 726 4.91 882.388 میلیون

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
آکورد 15,687 0.15 10.98 میلیارد
اعتماد 19,966 0.17 6.324 میلیارد
سرچشمه 4,902 2.04 2.241 میلیارد
ارفع 3,711 0.30 1.623 میلیارد
ذوب 716 0.28 1.524 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر