ترین‌های بورس 1397/02/22
ترین‌های بورس 1397/02/22

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
فایرا 1,950 1,963 9.49
وساخت 1,930 1,910 7.52
شلعاب 1,743 1,743 5.00
دالبر 5,870 5,870 4.99
فخاس 4,273 4,273 4.99

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حفارس 2,938 2,937 4.21
خموتور 3,640 3,635 3.93
وتوس 1,505 1,484 3.65
لسرما 3,162 3,126 3.42
چکارن 5,225 5,200 3.29

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
امین یکم 10,106 0.14 163.14 میلیارد
صایپا998 1.025 میلیون 0.00 153.797 میلیارد
مشهد905 1.002 میلیون 0.18 150.267 میلیارد
فولاد 2,806 0.25 148.938 میلیارد
شپنا 4,343 0.62 36.154 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فخاس 4,273 4.99 41.19
کگل 3,331 0.91 27.39
فملی 2,522 0.68 25.87
شبندر 7,889 0.87 23.80
فایرا 1,950 9.49 22.28

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
سپاس 10,058 0.58
صنوین 16,770 0.78
مشیر9711 1,000,000 0.00
منفت9810 1.01 میلیون 0.00
صملی9709 1.014 میلیون 0.21

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
مبین 4,789 0.19 9.713 میلیارد
قثابت 2,360 4.84 8.708 میلیارد
وبیمه 3,202 2.66 6.278 میلیارد
ثاژن 2,017 0.35 4.714 میلیارد
رانفور 27,875 0.46 4.698 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 2,806 0.25 90.978 میلیارد
شپنا 4,343 0.62 16.069 میلیارد
خودرو 2,426 0.04 12.275 میلیارد
شبندر 7,889 0.87 10.636 میلیارد
وبصادر 622 0.00 9.229 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر