دو نقش جدید برای صرافان

سیاست‌گذار پولی با همکاری صرافان به دنبال طراحی مدل جدید فعالیت آن‌ها و البته ترسیم دو نقص عمده برای آنان است.