ترین‌های فرابورس 1397/01/27
ترین‌های فرابورس 1397/01/27

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
میهن 746 746 4.92
ولبهمن 2,043 2,047 4.77
وهور 1,102 1,093 4.45
وسبحان 1,438 1,445 4.43
ثتران 727 731 4.30

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
بالاس 5,172 5,170 4.96
کشرق 3,696 3,800 4.79
چکاپا 3,073 3,066 4.74
مفاخر 2,295 2,286 4.61
وگستر 2,570 2,600 4.60

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
زاگرس 32,952 0.73 30.409 میلیارد
ذوب 761 0.00 17.308 میلیارد
چکاپا 3,073 4.74 7.377 میلیارد
دماوند 8,003 2.58 6.714 میلیارد
وگستر 2,570 4.60 4.713 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
زاگرس 32,952 0.73 11.442 میلیارد
ولبهمن 2,043 4.77 1.43 میلیارد
کیمیا 11,934 2.97 943.514 میلیون
خراسان 6,650 2.34 528.708 میلیون
ذوب 761 0.00 429.203 میلیون

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
چکاپا 3,073 4.74 4.212 میلیارد
دماوند 8,003 2.58 2.94 میلیارد
هرمز 1,933 1.47 2.224 میلیارد
غشهداب 1,677 0.77 1.535 میلیارد
غمینو 4,465 1.48 1.249 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر