ترین‌های بورس 1397/01/27
ترین‌های بورس 1397/01/27

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
نبورس 3,250 3,250 4.97
خوساز 2,499 2,501 4.91
کساپا 1,089 1,089 4.91
وبشهر 1,435 1,436 4.90
خکمک 903 904 4.88

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غدام 6,904 6,904 5.00
شسپا 13,796 13,796 5.00
کمنگنز 7,114 7,113 4.98
مداران 2,714 2,787 4.87
پارسیان 1,135 1,151 4.86

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 2,806 2.06 60.648 میلیارد
وبصادر 622 0.00 33.225 میلیارد
فملی 2,681 0.30 29.353 میلیارد
شبندر 7,232 0.57 26.174 میلیارد
شسپا 13,796 5.00 25.106 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
خودرو 2,490 2.81 26.15
اخابر 2,251 0.72 24.13
همراه 17,910 0.52 22.20
خساپا 782 2.22 16.78
تاپیکو 1,546 0.52 16.39

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فولاد 2,806 2.06 111.24
جم 10,631 2.63 69.26
فخوز 5,188 2.52 48.75
فارس 5,383 0.70 47.76
کچاد 2,195 2.36 44.63

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ولملت 1,398 4.33 5.188 میلیارد
شبریز 6,883 2.67 4.398 میلیارد
فخوز 5,188 2.52 2.636 میلیارد
پارسان 2,220 0.85 1.106 میلیارد
بترانس 5,345 0.24 824.926 میلیون

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وبصادر 622 0.00 14.691 میلیارد
فملی 2,681 0.30 11.632 میلیارد
شبندر 7,232 0.57 11.22 میلیارد
شپنا 4,302 1.15 9.64 میلیارد
خودرو 2,490 2.81 7.766 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر