زیر و بم طرح جامع فولاد

با توجه به برآورد مصرف ۳۰ میلیون تن در افق ۱۴۰۴ برای برآورده کردن نیاز به تولید ۵۵ میلیون تن باید حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون تن صادرات باشد.