ترین‌های فرابورس 1397/01/26
ترین‌های فرابورس 1397/01/26

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کرمان 5,176 5,176 4.99
بالاس 5,442 5,200 4.96
ثرود 1,176 1,179 4.72
دبالک 2,173 2,151 4.27
سدبیر 1,431 1,400 3.92

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
قاسم 2,275 2,276 4.93
فزرین 5,173 5,167 4.87
وسبحان 1,377 1,391 4.77
کوثر 1,402 1,402 4.56
کیمیا 12,299 12,235 4.50

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
صخابر 1.001 میلیون 0.46 297.089 میلیارد
ذوب 761 4.04 74.629 میلیارد
صامیا 1 میلیون 0.00 33.483 میلیارد
زاگرس 33,190 1.65 31.859 میلیارد
بالاس 5,442 4.96 26.027 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 761 4.04 34.463 میلیارد
صخابر 1.001 میلیون 0.46 15.891 میلیارد
صامیا 1 میلیون 0.00 7.719 میلیارد
کرمان 5,176 4.99 1.866 میلیارد
کیمیا 12,299 4.50 1.422 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
زاگرس 33,190 1.65 10.286 میلیارد
غشهداب 1,690 0.06 2.226 میلیارد
اپرداز 8,501 1.43 2.201 میلیارد
وهور 1,057 3.21 2.044 میلیارد
زنگان 8,581 4.46 1.716 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر